Med anledning av de pågående byggnationerna i och omkring Bällsta har SBK:s styrelse meddelat berörda parter i följande brev;

Sundbyberg Juni 2009

Sändlista:

Annelunds entreprenadområde, miljö och säkerhetsansvarig Hamngatans entreprenadområde, miljö och säkerhetsansvarig SL-spårvägens etableringsområde vid Bällsta bro (projektchef för kännedom) Sundbybergs stad (Lars-Herman Larsson för kännedom) Bällsta Båtklubb (Ordförande Åke Jansson/Guy Rosell för kännedom)

Grynnor i farleden!

Sundbybergs Båtklubb har 160 båtar i hamnen och det ligger ytterligare ett 50-tal båtar i Bällsta Båtklubb.

Vi är sedan en tid omringade av nybyggnationer såväl i Annelund som vid Hamngatan. Dessutom har muddring och grävarbete av Bällstaån skett mellan vår hamn och Solvalla.

Vid ett flertal tillfällen har vi olyckligtvis noterat att material från denna byggverksamhet har kastats i Bällstaån och vi har även drabbats av skador på propellrar, roder och skrov efter påsegling av allsköns bråte som dumpats i ån eller följer med strömmen i ån.

Exempel på material som kastats i ån är stenblock, armeringsjärn, presenningar, cyklar, kundvagnar och hela träpallar. Inom hamnområdet ner mot Bällsta bro draggar vi och försöker på så sätt hålla rent och fritt på botten men vi klarar inte tyngre material som dumpas.

Speciellt utsatt är området öster om Bällsta bro vid byggnationsområdet vid Hamngatan men även från Annelund har flytande föremål orsakat oss bekymmer sedan länsen tagits bort.

Vi vill be er att tillse att er personal och era entreprenörer inte kastar något material i Bällstaån. Den är redan så grund att varje föremål som tillförs botten kommer att ligga som en grynna i ån och därmed utgör en olycksrisk för alla båtåkande.

Vänligen
Sundbybergs Båtklubb
Styrelsen

Om du råkar för grundstötningar av något slag i Bällstakanalen är styrelsen tacksam för att få vetskap om detta.