Nattvakt

Nattvakt

Vakttjänst ska fullgöras av minst 2 personer.

Har din kollega inte infunnit sig så försöker du nå denne per telefon.

Lyckas inte det så får du avbryta och gå hem, kontakta INTE Jourvakt. Gå inte vakt ensam. Anteckna på nattvaktskortet samt skicka ett mail till vaktchefen.

Din uppgift är att:

 1. Genom din närvaro avskräcka eventuella objudna gäster. Använd de gula västarna så syns du bra.
 2. Upptäcka eventuella bristfälliga eller skadade förtöjningar eller skadade elledningar som kan vålla brand eller annan skada.
 3. Vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för skador på båtar eller bryggor.
 4. Om så är nödvändigt kontakta båtägaren. Kontaktinformation finns i nattvaktspärmen.
 5. Avpatrullera hamn‐ och varvsområdet, en gång vid passets början, några gånger under natten samt en gång vid passets slut. OBS! Kom ihåg hela varvsområdet som består av:
 • Bryggan, drygt 150 platser,
 • V1, området från nattvaktstornet till maskinhallen och grinden i norr.

Då okända vistas inom området:

Hamn och varvsområdet är tillgängligt för allmänheten som har rätt att passera och att vistats där.

Bryggor och hus tillhör föreningen, båtarna med tillhörande utrustning tillhör respektive medlem.

Då okända vistas inom området eller i Bällsta och omedelbart utanför:

 1. Visa att området är bevakat.
 2. Notera om det vistas personer på vaktkortet.
 3. Du har enligt lag rätt att gripa den som anträffas på “bar gärning eller flyende fot”, t.ex. i samband med stöld eller skadegörelse. Om du anser dig kunna klara av det kan du alltså gripa och kvarhålla vederbörande till polis anländer. Men utsätt dig inte för onödig risk.
 4. Tillkalla polis i så tidigt skede som möjligt om du misstänker pågående eller förberedelse till stöld eller skadegörelse. Ring 112 och begär polisen.
 5. Om någon utomstående visar intresse för området, notera tid, signalement, bil‐ eller båtfabrikat och registreringsnummer.

Vid brand:

 1. Tillkalla brandförsvar, telefon 112.
 2. Använd tillgängliga brandsläckare.
 3. Om en båt brinner minska risken för skador på intilliggande båtar och skjut ut dessa.
 4. Gå inte ombord på en båt som brinner.

Övrigt:

 1. Anteckna på nattvaktskortet: Datum för nattvakten, ditt och din kollegas namn, inträffade händelser, vidtagna åtgärder, in‐ och utpasseringar eller annat som kan vara av intresse i samband med bevakningen. Nattvaktskortet ligger till grund för redovisningen av nattvakten, ersättning till jourvakt, böter för missad nattvakt m.m. Det är därför viktigt att du fyller i kortet korrekt.
 2. Eftersom det finns boende i närheten så tänk på att vara försiktig med ljud som kan störa, t.ex. från dörrar och grindar. Använd de gula västarna så förstår de boende också att du kommer från SBK.
 3. Spritförtäring i samband med vakttjänstgöring är inte tillåtet.
 4. Om klubbens föreskrifter nonchaleras så riskerar du att mista din båtplats.

Styrelsen för Sundbybergs Båtklubb
2020‐04‐14

Comments are closed.