Historik

Historik

SBK är en av Mälardalens äldsta och definitivt Sundbybergs äldsta båtklubb. Äldre än Sundbybergs Stad. Ett antal båtintresserade människor träffades den 26 september 1915 för att grunda klubben.

 

Citerat direkt ur det förda protokollet punkt nr 1:

“Mötet öppnades af Herr O.Johansson som för de närvarande relaterade de motif och åsikter initiatiftagarna hade för bildande af en båtklubb inom Sundbybergs båtägare och för saken intresserade ej båtägande personer. Herr Johansson framhöll att ändamålet med denna klubb vore att söka åstadkomma en gemensam båtplats, med båthamn och i främsta rummet en slip samt tillfrågade de närvarande om de vore för att bilda en båtklubb vilken fråga med enhälligt ja besvarades.”

Så var båtklubben grundad.

Man beslöt att var och en skulle betala 1 krona som avgift gällande till årets slut. Pengarna som på detta sätt inflöt till klubben skulle användas för inköp av material till slip, bryggor samt räcka till hyror och diverse andra kostnader.

Fr.o.m. 1916-01-01 var inträdesavgiften 1 krona och 50 öre samt en årsavgift på 3 kronor. 1916, det första verksamhetsåret, hade klubben 27 medlemmar, år 1939 185 medlemmar.

Den första bryggan som anlades i båtklubbens regi byggdes på de gamla pålar som badhuset i Alby vilat på och som vart efter antalet medlemmar och båtar ökade tillbyggdes.

Ur protokollsboken från den tiden kan man läsa att båtklubben bestod av både motorbåts- och segelbåtsvänner. Men från året 1933 bröt seglarna sig ur gemenskapen och bildade en egen klubb som även den lever i högönsklig välmåga i Bällstaviken.

Tack vare ett gott samarbete mellan Stockholms och Sundbybergs städer kunde båtklubben 1940 flytta till nya fina hamnplatser i Bällstaån samt även få tillgång till uppläggningsplats för båtarna. Båtplatsantalet ökade därmed till 193 platser. Minskningen beror bl.a. på uppgrundning samt att båtarna blir större med åren.

Hamnen och uppläggningsplatsen är för oss båtägare mer än idealisk, bortsett från att Sundbybergarna har nära till sina båtar, nämligen vikens skyddande läge mot väder och vindar.

Vid årsmötet den 9 februari 1950 tillika klubbens 35:e årsmöte beslutades att införa ett “hedersmärke” i guld för de medlemmar som utfört ett för klubben förtjänstfullt arbete under 25 år. Vidare beslutades om ett “hedersmärke” i silver för 10 års arbete i klubben.

De första medlemmarna som erhöll guldmärket var Nils Gadd för 32 års arbete i klubben samt Axel Lilja för 27 års klubbarbete.

Comments are closed.