Ordningsregler

Ordningsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version: 2016

 

A – Inledning

1 Allmänt

Klubben är en allmän nyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja

båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Med båtliv avses fritidsbåtägande och nyttjande, inte kommersiell verksamhet.

En fritidsbåt är en båt vars främsta syfte är privat rekreation, till exempel båtsport. Sightseeingbåtar, kryssningsfartyg och andra båtar för kommersiell nöjesverksamhet räknas inte som fritidsbåtar.

Fritidsbåtar indelas vanligen i två huvudgrupper, motorbåtar och segelbåtar. Det finns också rodd-båtar och kanoter. Klubben har även en kanotsektion.

Klubben definierar fritidsbåt som en båt för fritidsbruk i acceptabelt skick, vilket innebär att båten skall vara sjöduglig, hel och i välvårdat skick. Med välvårdat skick avses att båten ska vara representativ för klubben, båten ska vara rengjord, kapell ska vara helt, samtliga fönster ska vara hela och båten ska i övrigt vara i gott skick. Då båten är förtöjd i hamn ska fendertar finnas på båtens båda sidor. Hamnkapten är av styrelsen utsedd att ombesörja efterlevnaden hos varje ny och befintlig medlemsbåt.

2 Regler för inträde, ny klubbmedlem

SBK ordningsregler samt stadgar finns att läsa på SBK hemsida. Ny medlem är skyldig att ta del av dessa och bekräftar genom betalning av medlemsavgiften att man är införstådd med regler och förordningar.

3 Klubbens områden

Alla som besöker klubbens områden, inklusive klubbholmar, är skyldiga att rätta sig efter nedanstående ordningsregler samt de ytterligare anvisningar och förhållningsregler som utfärdas av styrelse eller funktionär. Alla som besöker våra klubbholmar ska även efterfölja de särskilda ordningsföreskrifter som finns för klubbholmarna.

4 Tillträde

Tillträde till hamn- och varvsområde samt klubbhus har medlemmar och deras familjer samt personer i deras sällskap.

5 Rökning

Rökning är inte tillåten inom klubbens lokaler.

6 Trafik med motorfordon

All motorfordonstrafik inom hamnområdet är förbjuden under sjösättnings- och upptagningsdagar. Max tillåten hastighet inom klubbområdet är 10 km/tim.

Sommartid får motorfordon parkeras på båtuppläggningsplatserna i samband med båtutnyttjande.

7 Grindar

Fordonsgrinden ska alltid hållas stängd och låst.

8 Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade inom hamnområdet och på klubbholmar.

9 Medlemsnycklar

Alla medlemmar äger rätt att utkvittera nycklar till klubbens område och lokaler.

Familjemedlems nyckel ska kvitteras av tillhörande båtägande medlem, som även ansvarar för familjemedlemmens nyckel. Alla nyckelinnehavare ska äga kännedom om och följa de på nyckelkvittensen angivna föreskrifterna. Nyckeln är personlig och får ej lånas ut eller kopieras.

10 Bevakning av hamnen

Från och med en vecka innan sjösättning till och med en vecka efter torrsättning är hamnen bevakad enligt schema, för att förhindra inbrott, stöld och vandalisering av båtarna.

Kallelse till nattvaktspass sker skriftligen eller via mail. Bokning av pass sker i Svenska Båtunionens administrativa system, BAS.

Alla medlemmar, med nedan angivna undantag, har ett nattvaktspass.

Båtägande medlem har två nattvaktspass per säsong.

Familjevakt innebär att familjemedlem, som är medlem, kan gå nattvakt tillsammans med båtägaren, vilket medför ett nattvaktspass per säsong för båtägaren.

Ansvariga funktionärer och av styrelsen beslutade funktionärer har ett nattvaktspass per säsong.

Hedersmedlemmar, styrelsemedlemmar och revisorer är befriade från nattvakt.

Medlem är ansvarig för att nattvakten genomförs. Vid sjukdom eller annan orsak till att inte kunna genomföra nattvakten, åligger det medlemmen att ordna ersättare.

Vakttjänstgöringen är organiserad på följande sätt:

  • Varje pass är av säkerhetsskäl bemannat med två vakter.
  • Vaktens åligganden framgår av den “Nattvaktsinstruktion” som finns tillgänglig i vaktlokalen.
  • För missad vakt tar klubben ut en straffavgift med ett belopp beslutat av årsmötet samt ett nytt vaktpass.

Vid försäljning av båten, uppehåll med båt i hamnen eller utträde ur klubben är medlem ansvarig för sitt nattvaktspass genomförande. Styrelsen kan behandla ärende om nattvaktsbefrielse efter skriftlig anmälan av medlemen.

11 Arbete i klubbens regi

Alla medlemmar med nedan angivna undantag har arbetsplikt.

”Att vara medlem innebär både rättigheter och skyldigheter.”

Kallelse till arbete sker skriftligt eller via mail. Medlem som har förhinder med giltigt skäl ska i god tid före det aviserade arbetspasset anmäla detta till ansvarig för utskick av kallelse eller varvschefen.

För missad arbetsplikt tar klubben ut en straffavgift med ett belopp beslutat av årsmötet.

Hedersmedlemmar, styrelsemedlemmar, revisorer, ansvariga funktionärer och av styrelsen beslutade funktionärer är befriade från arbetsplikt.

12 Avfallshantering inom hamn- och varvsområdet

Torrt avfall kan läggas i container inom området.

Miljöfarligt avfall, såsom spillolja, vätskor, batterier, ackumulatorer och dylikt kan lämnas i klubbens miljöstation och där ställas på anvisad plats, respektive hällas i därför avsedd behållare.

Övrigt avfall såsom matavfall, elprodukter och dylikt tas hem respektive lämnas till Kommunens återvinningsanläggning.

B – Hamn och varv

1 Traktor, transportkärror

För transporter inom varvsområdet finns ett antal transportkärror till medlemmarnas förfogande. Dessa är endast avsedda för transporter inom varvsområdet och ska efter användandet återställas.

2 Arbetslokaler

I förrådsbyggnaden finns en motorverkstad och en snickarverkstad till medlemmarnas förfogande. Verktyg tillhandahålls inte. Under pågående arbete ska anges vem som svarar för arbetet och hur länge det avses pågå. Efter avslutat arbete ska brukad lokal städas. Inget material får lämnas kvar. Klubben ansvarar inte för kvarglömda verktyg m.m. Till motorverkstaden finns en särskild nyckel, som kan lånas av ansvariga funktionärer.

3 Stöldbegärligt gods

Stöldbegärligt gods bör under sommar- och vinterperioden ej förvaras synligt vid, på eller i båten och under vinterperioden bör exempelvis propellrar avlägsnas från drev och axlar om det är möjligt. Syftet är att inte exponera stöldbegärligt gods då området skall vara en säker hamn både sommar som vinter.

4 Säkerhetsbesiktning

Båtar ska vara säkerhetsbesiktigade enligt SBU:s föreskrifter.

Styrelsen har rätt att kräva säkerhetsbesiktning av båtar enligt SBU:s föreskrifter.

5 Förtöjning

Samtliga Y -bommar ägs av klubben, som även svarar för underhållet. I hamnen ska båtar förtöjas enligt av klubben utfärdad anvisning. Vid förtöjning på plats med bom på endast en sida ska förtöjning ske med spring. Hamnfunktionärers anvisningar ska följas. Varje båt ska vara försedd med fendertar på var sida. Efter ordinarie upptagning ska förtöjningsmateriel tas bort från bommar och bryggor.

6 Hastighetsbegränsning

Högsta fart inom hamnen är 4 knop.

C – Sjösättning och torrsättning

1 Allmänt

Sjösättning och torrsättning får endast ske på ordinarie annonserade och av styrelsen fastställda tider vilka bl. a framgår på SBK;s hemsida samt anslag i klubbhus och vakttorn. Ev sjösättning och torrsättning på övriga tider skall godkännas av hamn- eller varvschef.

Båtägare, eller av denne utsedd ersättare, ska närvara.

Ersättare ska av försäkringsskäl vara medlem.

Varvsfunktionärers båtar kan sjö- eller torrsättas på andra än fastställda sjösättningsdagar under perioden.

Före sjö- och torrsättning ska båtägare uppvisa kvitto på betald hamn- respektive varvsavgift och bevis på betald giltig båtförsäkringspremie för styrelsemedlem.

Arbetsplikt råder vid sjösättning och torrsättning för båtägaren.

2 Sjösättning

Ordinarie sjösättning äger rum i april och maj vid normalt 6 tillfällen

Bokning görs av medlem i BAS. Observera att max 25 båtar per tillfälle gäller enl principen ”först till kvarn”.

Båtägande medlem, som sålt sin båt före sjösättning och inte önskar kvarstå som båtägande medlem får båten sjösatt och förtöjer den vid anvisad plats. Efter 5 dygn debiteras dygnsavgift. Båtägare, vars båt kvarligger på varvsområdet efter sista sjö sättningsdagen utan giltig dispens, debiteras dygnsavgift.

Sjösättning debiteras som sjösättning på icke ordinarie tid.

3 Torrsättning

Ordinarie upptagning äger rum under oktober månad vid normalt 6 tillfällen.

Bokning görs av medlem i BAS. Observera att max 25 båtar per tillfälle gäller enl principen ”först till kvarn”.

Båtägare, vars båt kvarligger i hamnen efter sista upptagningsdagen utan giltig dispens, debiteras dygnsavgift.

Icke ordinarie upptagning debiteras som upptagning på icke ordinarie tid.

Beräknas båten ligga uppe längre än 7 dygn, ska den omgående flyttas från kranområdet till anvisad plats inom varvsområdet.

4 Namnskylt

Båtar i hamn ska vara identitetsmärkta i för och akter med klubbens årsmärke.

Torrsatta båtar ska ha en väl synlig skylt med båtägarens namn och telefonnummer på bock eller täckning. Endast skyltar som tillhandahålls av SBK skall användas.

5 Båtbockar

För anpassning till klubbens båtvagnar ska båtbockars höjd vara 60 cm till övre delen av överliggaren. Bockar ska ha sådan längd att båten kan stöttas effektivt från dessa. De ska ha tillräcklig stabilitet, hålla föreskrivna mått och vara försedda med lätt justerbara stöttor.

Före torrsättning besiktigar och godkänner varvsförman uppläggningsmateriel.

Båtvagnar får inte användas som uppläggningsanordning utan godkännande av styrelsen.

6 Täckning

Båt ska från och med 15: e november vara försedd med fullgod täckning som står emot blåst och snölast.

Täckningens färg ska vara vit, transparent eller grön.

7 Omhändertagande av eget material

Varje medlem skall senast under den årliga officiella städdagen, efter den sista schemalagda sjösättningen, omhänderta egna bockar, tillhörande materiel samt ev. båtvagn/trailer och iordningsställa området/uppställningsplatsen där respektive båt vinterförvarats. Bockar, tillhörande materiel samt ev. båtvagn/trailer skall förvaras på avsedd plats vid varvsområdet utmed järnvägen (V2) och förses med väl synlig skylt med ägarens namn och telefonnummer. Ställningar och skrymmande täckningsmaterial ska tas isär.

8 Ej omhändertaget material

Den materiel, som inte omhändertagits av båtägare till vår- och höststädning, anses som skrot och bortforslas genom klubbens försorg på medlems bekostnad.

D – Elektricitet

1 Allmänt

Av säkerhetsskäl får elström endast vara inkopplad till båt då ägaren är närvarande. Enda undantaget är batteriladdning enligt nedan. Varvsfunktionär har rätt att koppla ur alla omärkta sladdar om båtägaren inte är närvarande.

2 Anslutning till uttagslådor

All utrustning som ansluts och inkopplas ska vara utförd för utomhusbruk, ha förstärkt isolering och vara hel och felfri.

Belysningsutrustning för utomhusbruk ska användas.

Provisoriska anordningar med armaturer för fast installation får inte användas.

Extraisolerad gummikabel, godkänd för utomhusbruk eller liknande ska användas.

Kabel, som ansluts mellan båt och uttagslåda, ska skyddas eller hängas upp med ej ledande material, där annars risk för skada vid överkörning finns.

Alla uttagslådor är försedda med jordfelsbrytare. För återställning se uppsatt instruktion.

Låsbar uttagslåda ska alltid vara låst. Även när kablar är anslutna.

Efter arbetets slut ska stickproppar tas ur och i förekommande fall uttagslådan låsas.

3 Skadad eller felaktig utrustning

Medlem ska omgående rapportera till varvschefen eller annan styrelsemedlem om något fel eller någon skada upptäcks på ansluten utrustning eller kabel. Vid risk för skada på person eller materiel ska elströmmen omedelbart brytas.

Medlem som av ansvarig funktionär erhållit anmärkning mot sin elektriska utrustning ska omgående koppla ur den felaktiga delen.

4 Inkoppling av el från klubbens elskåp – batteriladdning

Det enda tillfälle då man får lämna området med ansluten elkabel är vid batteriladdning. Medlem som nyttjar el från klubbens elskåp under både sommar och vinter, vid brygga respektive vinterförvaringsplats, skall tydligt märka upp in- och urkopplingstidpunkt. Märkskyltar finns i klubbstuga. Inkopplingstiden får maximalt uppgå till två dygn (48 h). Omärkta kablar, samt i fall där tiden överskrids, kommer snarast att kopplas bort av behörig med straffavgift som påföljd.

E – Heta arbeten

1 Allmänt

Heta arbeten får ej ske inom klubben utan tillstånd från styrelsen.

 

Comments are closed.