Stadgar

Stadgar för Sundbybergs Båtklubb (SBK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Ändamål
Sundbybergs Båtklubb (SBK) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål
• att främja båtlivet för vuxna, barn och ungdomar
• att verka för god sjösäkerhet, god marin miljö, gott kamratskap samt därmed förenlig utbildningsverksamhet
• att i möjligaste mån tillgodose behovet av hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmars båtar, samt tillhandahålla klubbholmar i Mälaren och Saltsjön
• som ett led i klubbens verksamhet är SBK anslutet till Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF)

§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Sökande skall i samband med inträdesansökan ges tillfälle att ta del av klubbens stadgar och ordningsföreskrifter.
Ansökan skall innehålla uppgifter om namn och personnummer samt kontaktuppgifter som hemadress, telefonnummer och e-postadress, och i förekommande fall även båtmodell.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar indelas i följande kategorier:
1. Båtägande medlem med registrerad båt och hamnplats i SBK
2. Familjemedlem är ett medlemskap anslutet till kategori 1 eller 3 med samma bostadsadress
3. Hedersmedlem
4. Ungdomsmedlem
5. Övriga medlemmar
6. Kömedlem för kategori 1

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1, 2, 4 eller 5. Beslut om medlemskap sker av styrelsen.
Kömedlem antas utan styrelsebeslut genom registrering och betalning av den fastställda köavgiften.
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlem eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller extra föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

2.3 Rättigheter
Medlem i kategori 1 – 5, har rätt att delta i föreningens verksamhet samt rätt till fortlöpande information i det som rör föreningen.
Familjemedlem får information via sin huvudansvarige medlem.
Medlem kategori 1 samt 3 har alltid rätt till tillträde och nyttjande av klubbens anläggningar, lokaler och utrustning
Övriga medlemmar, kategori 5, kan efter styrelsebeslut ges möjlighet att utkvittera nycklar till klubbens lokaler och således ges möjlighet att nyttja klubbens lokaler och utrustning. I samband med det betalar medlemmen även den fastställda årliga serviceavgiften.

2.4 Skyldigheter
Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenligt fattade beslut.
Medlem med registrerad båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra och förvara sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av klubben beordrad arbetsplikt. Uteblivet deltagande innebär att ett pliktbelopp debiteras.

2.5 Registrering av båt
I klubben registreras företrädesvis motorbåtar, kanoter och kajaker.
Registrering av båt beslutas av styrelsen efter ansökan från medlem som därefter är ansvarig för båten.
För registrering krävs
• att båten hålls i gott och sjövärdigt skick
• att båten är försäkrad med ansvarsförsäkring
• att båten endast används för privat bruk
I ansökan för registrering skall båtens namn, båttyp/fabrikat, tillverkare/konstruktör samt försäkrings-bolagets namn och försäkringsnummer anges.

2.6 Avregistrering av båt
Medlem skall skriftligen till styrelsen begära avregistrering av båt. När registrerad båt övergår till annan ägare, är den förre ägaren ansvarig för i klubben upplagd båt och avgifter för denna till dess att den är sjösatt. Vid överlåtelse under bryggsäsongen är den förre ägaren ansvarig för alla åtaganden som åligger en båtägare tills båtplatsavtalet är uppsagt och uppsägningen är godkänd av styrelsen.
Styrelsen kan besluta om avregistrering av båt som ej längre uppfyller krav för inregistrering eller då krav fastställda i klubbens regler ej följs.

2.7 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte betalt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
Nycklar som har utkvitterats ska återlämnas i samband med utträde.

2.8 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem
• motarbetar klubbens verksamhet och ändamål, eller på annat sätt uppenbart skadar klubbens intressen
• inte betalar fastställda avgifter till klubben eller fullgör de övriga skyldigheter som är stadgade
• inte följer i laga ordning fattade beslut och av styrelsen eller funktionär meddelade ordnings-föreskrifter
• gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos Saltsjön-Mälarens Båtförbund inom tre veckor. När SMBF:s utlåtande kommit klubben till del skall frågan ska frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se §7.4.

§ 4 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§ 5 Avgifter och betalning
5.1 Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.
Hedersmedlem är befriad från årlig medlemsavgift.

5.2 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Tiden mellan fakturadatum och förfallodag ska vara minst 30 dagar.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift
kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 6 Arbetsplikt
Arbeten som krävs för underhåll, nyanläggningar, städning etc. av hamn, varv och klubbholmar skall i huvudsak utföras av medlemmar, där så är lämpligt genom arbetsplikt. I arbetsplikten ingår också nattvakttjänstgöring för varje båtägande medlem med registrerad båt. Arbetsplikten regleras genom särskild förordning som beslutas av styrelsen.
För försummelse utan giltigt förhinder utgår ett pliktbelopp som bestäms av årsmötet.

§ 7 Föreningsmöten
7.1 Antal möten
Årsmötet är föreningens enda obligatoriska föreningsmöte utöver detta kan styrelsen kalla till extra föreningsmöte i enlighet med paragraf 7.6.

7.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Till kallelsen ska dagordningen biläggas.
Kallelsen ska ske via e-post eller, till den som gjort särskild anmälan, genom utdelat brev till hemadressen.
Senast 7 dagar före årsmötet ska dessutom följande handlingar finnas tillgängliga för medlemmarna:
verksamhets, ekonomisk- och revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget- och avgiftsförslag, motioner samt valberedningens förslag.

7.3 Motioner
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Föredragning av styrelsens verksamhets-och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Propositioner och motioner
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga val
• Övriga punkter enligt dagordningen

7.6 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 20 av klubbens medlemmar.
Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.7 Rösträtt, beslut och val
Endast båtägande medlem, kategori 1, som betalat gällande avgifter samt fyllt 15 år och hedersmedlemmar, kategori 3, har rösträtt på års- och föreningsmöten.
Familj icke båtägande medlem har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.
Medlem får inte delta i avgörande av frågor där han eller hon är jävig.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem genom en skriftlig fullmakt.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.
För beslutfattande omröstning ska vid föreningsmöte minst 20 röstberättigande medlemmar vara närvarande.

§ 8 Styrelse och förvaltning
8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och 4 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och 3 ledamöter väljs jämna år och kassör, sekreterare samt 1 ledamot väljs udda år.
Vid konstituerande styrelsemöte fördelar styrelsen resterande poster bland ledamöterna.
Inom styrelsen ska finnas funktioner som hamnansvarig, varvsansvarig och miljöansvarig samt ledamot med ansvar som vice ordförande, klubbmästeri, klubbholmar och/eller andra av styrelsen uttalade nödvändiga ansvarsområden.

8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 8 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande inklusive ordförande eller vice ordförande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig.
Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör i förening.
Det åligger styrelsen att:
• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, utse och fördela arbetsuppgifter till övriga funktionärer eller till anställd personal.
• Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
• Representera klubben.
• Förvalta klubbens egendom och medel.
• Besluta om antagning av ny medlem.
• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
• Besluta vilka nödvändiga ordningsföreskrifter som ska gälla i klubbens verksamhet. Förändringar ska meddelas på föreningsmöte.

§ 9 Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs växelvis på årsmöte för en tid av två år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter. Två väljs växelvis vartannat år, varav en utses som sammankallande. En ledamot väljs varje år.
Valberedningens uppgift är att:
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
• Motta nomineringar från klubbens medlemmar
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater och funktionärer.
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11 Flaggor och dekaler
Klubbflaggan och/eller klubbdekalen, som utgörs av en blå trekant med vita ytterkanter och initialerna SBK i vitt på blått fält ska föras på varje i klubben registrerad båt.

§ 12 Hamn- och uppläggningsanläggningar
12.1 Hamnplats
Villkor för erhållande av hamnplats är att båten är registrerad i klubben.
Dock kan styrelsen göra undantag från detta vid tillfällig uthyrning av hamnplats.
Medlem som önskar hamnplats för båt i klubben skall ansöka om detta och när plats beviljats teckna ett båtplatsavtal.
Medlem som önskar byta båt skall ansöka om detta till styrelsen. När styrelsen fattat beslut om ny båtregistrering kan ny hamnplats tilldelas.
Medlem som tecknat båtplatsavtal är bunden av detta avtal tills styrelsen bekräftat uppsägningen.
För båt som ligger kvar i hamnen efter sista upptagningsdatum belastas med en avgift som beslutas av årsmötet.

12.2 Varvsplats för vinter
Villkor för erhållande av plats för vinterförvaring är att båten är registrerad i klubben.
Dock kan styrelsen göra undantag från detta för tillfälliga vintergäster.
Medlem som önskar vinterplats ska ansöka om detta och när plats beviljats teckna ett båtplatsavtal.
Medlem som tecknat båtplatsavtal är ekonomiskt bunden av detta tills styrelsen bekräftat uppsägningen.
För båtar som ligger kvar på varvet efter sista sjösättningsdatum belastas med en avgift som beslutas av årsmötet.
Ligger båten kvar efter upprepade tillsägelser kan styrelsen besluta om avregistrering av båten samt uteslutning av medlemmen.

§ 13 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag ska kunna antas, måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad. Antal röstberättigade medlemmar vid mötet skall vara lägst tjugo.

§ 14 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte, till vilket medlemmarna skriftligen kallas.
I kallelsen ska anges att frågan om klubbens upplösning skall behandlas.
Beslut om klubbens upplösning är giltigt endast om det fattas med minst 3/4 majoritet på två av varandra följande möten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Comments are closed.