Miljöplan 2024

Inledning
Sundbybergs Båtklubb (SBK) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

 • att främja båtlivet för vuxna, barn och ungdomar
 • att verka för god sjösäkerhet, god marin miljö, gott kamratskap samt därmed förenlig utbildningsverksamhet
 • att i möjligaste mån tillgodose behovet av hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmars båtar, samt tillhandahålla klubbholmar i Mälaren och Saltsjön
 •  som ett led i klubbens verksamhet är SBK anslutet till Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF)

Miljöplanen är från och med 2024 uppdelad i ”Miljöplan för varvet och den verksamhet som
bedrivs inom varvsområdet” respektive den från 1 januari 2024 lagstadgade (TSFS 2023:12)
”Avfallsplan för hamnen” (godkänd av Sundbybergs kommun). Med ”hamnen” avses endast
den del där, och då, båtarna ligger i vattnet.
Den del som gäller varvet, inkl. byggnader på varvsområdet, regleras i ”Miljöplan för varvet
och den verksamhet som bedrivs inom varvsområdet”.

Miljöplanen består således av två delar där den första delen som avser varvet regleras av
den av Sveriges riksdag beslutade ”Miljöbalken 1998:808”, den andra delen är beslutad av

EU och här gäller Föreskriften TSFS 2023:12. Det finns oundvikligen överlappningar mellan
dessa delar genom att hamnen och varvet till största delen utnyttjar samma resurser.

Miljöplanens tillämpning

 • SBK:s medlemmar förbinder sig i och med medlemskapet att följa de regler som
  redovisas i föreliggande miljöplan för SBK:s varv och den verksamhet som bedrivs
  inom varvsområdet (Del 1) samt Avfallshanteringsplan för Sundbybergs båtklubb
  (SBK) (Del 2)
 • SBK:s styrelse ska säkerställa att miljöplanen och avfallshanteringsplanen för hamnen och de krav dessa ställer upp är känd av alla klubbmedlemmar och leverantörer.
 • Miljöplanen ska i sin helhet vara tillgänglig för såväl medlemmar som allmänhet, leverantörer och andra intressenter.
 • Uppföljning och utvärdering av miljöarbetet och -planens relevans sker en gång per år vid styrelsens genomgång av miljöarbetet vilket sker inför SBK:s årsmöte.
 • Miljöplanen är fastställd av styrelsen. Ansvarig för ställningstagande till förändringar av policyn är sittande ordförande.

Del 1: Miljöplan för SBK:s varv och den verksamhet som bedrivs
inom varvsområdet

Allmänna krav och rekommendationer
Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt vid såväl uppläggningsplatsen runt sin båt
som längst bryggorna. och följa de reglers som finns uppsatta i hamnens
avfallshanteringsplan.

Båtbottentvätt erbjuds vid upptagning av båtarna och ska ske på varvets spolplatta.
Sedimenterat material i spolplattan tas årligen om hand av vidtalad slamsugningsfirma.
Det är absolut förbjudet att tvätta bilar på spolplattan

Vid olycka ring 112, Räddningstjänsten, för snabb hantering av situationen antingen det
gäller personskada eller risk för miljöskada. Om olyckan är kemikalierelaterad ska
kemikaliens säkerhetsdatablad eller åtminstone produktens etikett finnas tillgänglig för att
kunna visa upp för räddningspersonal.
Absorberingsmedel förvaras i Vakttornets allmänna utrymme på marknivå.

Underhåll och reparation av båtar

 • Inför arbete med miljö- och hälsoskadliga kemikalier bör kemikaliens
  säkerhetsdatablad tas fram så att skyddsåtgärder kan vidtas för att förebygga risker
  vid användning och ge kunskap om åtgärder vid olycka vid användning av produkten.
  Kemiska produkters/kemikaliers säkerhetsdatablad googlas fram genom att skriva in:
  ”säkerhetsdatablad och kemikaliens namn”. Exempel: ”säkerhetsdatablad oxalsyra”
  då kommer flera svar upp på datorn som kan användas.
 • Vid underhållsarbeten ska marken under båten täckas (med plastduk/presenning) för att förhindra att färgdamm och skraprester kontaminerar mark och vatten. Materialet som används för att täcka underlaget samt material som kontaminerats med färg ska samlas in och sorteras som miljöfarligt avfall.
 • Den som utför reparationsarbeten/underhåll med användning av kemiska produkter ska ha kunskap om kemikaliernas miljö- och hälsorisker vilket man får genom att läsa produktens säkerhetsdatablad.
 • Vid underhållsarbeten används vidare relevant andningsskydd för att förhindra att damm och ångor av farliga kemikalier inandas. Skydd mot stänk mot ansiktet och bar hud ska förebyggas genom användning av skyddsglasögon och handskar. Exempel på lämplig skyddsutrustning är andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder.
 • Vid slipning ska utrustning för dammuppsamling användas (ex slipmaskin ansluten till dammsugare och gärna med ”askuppsamlare”). Dammet ska hanteras som miljöfarligt avfall och sorteras enligt klubbens avfallsplan för miljöfarligt avfall.
 • Miljöfarligt material ska hanteras med försiktighet för att eliminera risken för kontaminering av mark och vatten.
 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten källsorteras och lämnas till lämplig återvinningscentral eller i varvets miljöstation (miljöfarligt avfall) eller containern. Se punkten ”Avfall” nedan.
 • Vid tvätt av båtens däck och ovansida används ett milt biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel tillsammans med ljummet/varmt vatten och en mjuk svamp. Är din båt ”normalsmutsig” kommer du långt med grönsåpa. Börja uppifrån däck och arbeta dig nedåt över skrovet och till sist botten.

Avfall
Hushållssopor

 • Båtägare/SBK-medlem ansvarar själv för att på egen hand ta om hand och
  borttransportera de hushållssopor som uppstår i båtar och i klubbhuset.

Grovavfall

 • Grovavfall från varvet och hamnen lämnas i containern vid infarten till varvsområdet.
  SBK ansvarar för att containern töms då den är full.
 • Det är inte tillåtet att lämna uttjänta presenningar eller krympplasttäckningar i
  grovavfallscontainern. Båtägaren ansvarar själva för att dessa transporteras till
  kommunal återvinningsstation.

Miljöfarligt avfall

 • Oljor töms i avsett oljefat på miljöstationen. Det går även bra att lämna in där du
  köper din olja eller på återvinningscentral.
 • Glykol töms i avsett större fat på miljöstationen.
 • Tomma färgburkar eller burkar med färgrester, oljefilter (tömda på olja),
  lösningsmedel lämnas på avsedda platser på miljöstationen
 • Slipdamm och skraprester från underhåll av båt, läggs i kärl för färgburkar/färgrester
  i miljöstationen eller lämnas på återvinningscentral.
 • Båtbatterier oavsett vilken typ tas om hand av båtägaren och lämnas för återvinning
  på kommunal återvinningscentral.
 • El- och elektronikavfall, allt som drivs av el/batterier inklusive kablar/sladdar, alla
  typer av ljuskällor, tas om hand av båtägaren och lämnas för återvinning på
  kommunal återvinningscentral.
 • Impregnerat virke tas om hand av båtägaren och lämnas för återvinning på
  kommunal återvinningscentral.

 

Rutin för hur transport av farligt avfall journalföras och vem som ansvarar för detta
Sådan journalföring är lagstadgat krav enligt Kapital 6 i Avfallsförordningen (2020:614).
Journalföring kan utgöras av en kopia på specificerad faktura från godkänd entreprenör.
Denna ska sparas under minst 3 år. Miljöansvarig på SBK hanterar denna uppgift.

Toalettavfall/Latrin
Se gällande avfallshanteringsplan för hamnen

 • För tömning av septitank finns närmaste sugtömningsstation vid Tranebergs
  segelsällskap (TSS) i Ulvsunda. En komplett förteckning över sugtömningsstationer
  finns på Transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se

Oljor och drivmedel

 • Vid oljeutsläpp eller brand i hamnen ska räddningstjänsten larmas – Ring 112.
 • Om du spiller olja på marken ska saneringsmedel och absorptionsmaterial användas.
  (Material som Ecobark, Abzoll samt oljelänsar finner du i undervåningen till
  båtvaktshuset). Efter användning ska spill och absorptionsmaterial samlas upp och
  läggas på avsedd plats i miljöstationen.
 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att
  absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och därefter placeras i
  behållare för miljöfarligt avfall i miljöstationen.
 • Vid byte av oljor ska avtappad olja samlas upp i lämplig behållare och antingen
  lämnas miljöstationens avfallsfat för oljor eller lämnas in till återvinningscentralen.
 • Alla drivmedel som används ska så långt det är tekniskt möjligt vara enligt
  miljöklass 1.Varje båt bör vara utrustad med:
 • Absorptionsmaterial för att kunna ta hand om exempelvis oljeläckage ombord.

För att undvika att ofiltrerat slagvatten släpps ut från båt, rekommenderas att båtar
med inombordsmotorer använder slagvattenfilter.

Användning av och hantering av antifrysmedel (”glykol”)

 • SBK rekommenderar i första hand organisk antifrostvätska (t.ex. VAKE) som är en
  biologisk, fossilfri produkt.
 • Propylenglykol (grön glykol) får användas medan den mycket giftiga etylenglykolen
  ska undvikas. Propylenglykol är en fossilskapad produkt och bör därför undvikas till
  fördel för biologiskt skapade frostskydd.
 • Etylenglykol är en giftig fossilbaserad produkt, särskilt giftig för hundar. Med tanke på
  alla hundar som rör sig på varvsområdet ska denna produkt inte användas när vi
  konserverar båtmotorerna.
 • Glykol ska hanteras så att den ej kontaminerar vatten och mark, d.v.s. återvinns
  genom att den glykol som pumpas ut på våren (mestadels) lämnas i därför avsett fat i
  Miljöstationen.
 • Vid byte av oljor ska avtappad olja samlas upp i lämplig behållare och antingen
  lämnas miljöstationens avfallsfat för oljor eller lämnas in till återvinningscentralen.
 • Alla drivmedel som används ska så långt det är tekniskt möjligt vara enligt
  miljöklass 1.

Båtbottenfärger
SBK:s hemmahamn är i insjön Mälaren i vilken biocidhaltiga båtbottenfärger är förbjudna.
Därför är all användning av biocidhaltig båtbottenfärg på båtar som har sommar- och/eller
vinterplats i SBK:s hamn förbjuden.

Information om vilka regler som gäller för målade skrov för insjöar, Östersjön respektive
Västerhavet finns på Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se

Förvaring av drivmedel, olja och kemikalier

 • Drivmedel: diesel och bensin för användning av SBK ska förvaras invallade i
  traktorgaraget. Nödvändiga oljeprodukter för användning av SBK förvaras antingen i
  traktorgaraget eller i Vakttornsförrådet. Produkterna förvaras invallade (i
  skyddslodor).
 • Övriga, för verksamheten vid sjösättning, torrsättning och underhåll av traktor, vagnar
  m.m., nödvändiga kemikalier minimeras till just de som är nödvändiga. Dessa
  kemikalier ska vara korrekt märkta för spårbarhet till säkerhetsdatablad via webben.
 • Båtägarna ansvarar för egna drivmedel, oljor och kemikalier och deras förvaring.
  Dessa ska inte förvaras i SBK:s lokaler.

Del 2: Avfallshanteringsplan för Sundbybergs båtklubb (SBK)

Comments are closed.