KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Sundbybergs Båtklubb kallar härmed till digitalt årsmöte 

torsdagen den 25 februari kl. 19:00. 

På grund av pågående pandemi genomförs årsmötet digitalt och via poströstning 

(enl SFS 2020:198). 

Dokument för nedladdning:

• Kallelse_och_agenda

• Rostningsblankett

• Verksamhetsberattelse_2020

• Verksamhetsplan_2021

 

Följande instruktion gäller för årsmötet 

All röstning sker genom inlämnande av svarsdokumentet med underskrift i original av röstberättigad senast dagen innan stämman, dvs senast onsdagen den 24 februari. Svarsdokumentet lämnas i brevinkastet som finns i dörren till kansliet i klubbhuset. 

Bifogad länk är för digitalt deltagande via Zoom: 

https://zoom.us/j/99214464272?pwd=Z3A2WTNJcmtDVUVQVnkxK3BmYjRodz09

 

Det är inte möjligt att rösta under pågående digital stämma eftersom deltagandes riktighet inte med säkerhet kan verifieras. Dessutom finns alltid risken för tekniska bekymmer som innebär att medlems röst inte kan tillgodoses på ett korrekt sätt. 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Mötet behörigen utlyst 

4. Fastställande av dagordningen 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Val av protokolljusterarare och rösträknare 

7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2020 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Propositioner och motioner 

11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, ersättningar och budget för 2021 

12. Val av styrelse 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Övriga val 

16. Övriga punkter enligt dagordningen 

17. Mötets avslutande 

Jarl Åkerlund, ordförande Sundbybergs Båtklubb 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *